RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w związku, z tym, że jest Pani/Pan naszym klientem/kontrahentem, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest MODERN CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław, REGON: 363999347, NIP: 9151797484, KRS: 0000608824, tel. 537 131 155 e-mail: biuro@modernconcrete.pl (dalej: „Administrator”).

 1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

W zakresie prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ:

a) jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) jest to również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na:

 1. ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, jeżeli jest Pani/Pan jej stroną.

Podstawą prawną jest także:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 018.1025 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa Dz.U.2018.800 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 z późn. zm.).

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD JE POZYSKUJEMY?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które zostały podane za zgodą Pani/Pana i są niezbędne do prowadzenia rozmów i negocjacji, złożenia i realizacji zamówienia oraz celów księgowych jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, związanych ze złożonym zamówieniem- są to takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres dostawy zamówienia, a w przypadku kontrahentów również nazwa i dane identyfikacyjne firmy, w imieniu której zostało złożone zamówienie.

 1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące, takie, jak np.: księgowość, ochrona, bank, podmiot pocztowy, organ publiczny.

 1. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego wynikającego w szczególności, z ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

 1. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.