Regulamin sprzedaży towarów Modern Concrete

 

Modern Concrete sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, adres: ul. Prusicka 24, 55-100 Trzebnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000608824, NIP 9151797484 (dalej: „Modern Concrete”) ustala niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki stron umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Modern Concrete za pośrednictwem sieci Internet (dalej: „Regulamin”).

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Modern Concrete jako sprzedającego lub producenta w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej.
 2. Przedmiotem umowy zawieranej z Modern Concrete może być produkcja, dostawa i sprzedaż towarów handlowych i wyrobów produkowanych i/lub sprzedawanych przez Modern Concrete (dalej: Towary), w zależności od ustaleń Stron.
 3. Zakup towarów jest dostępny dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej: Kupujący), które na podstawie złożonego zamówienia i zasad określonych w Regulaminie przystępują do umowy.
 4. O ile Strony nie przyjmą odmiennych ustaleń w formie pisemnej, Regulamin jest wyłączną i wiążącą podstawą do wykonywania umów zawieranych pomiędzy Modern Concrete i Kupującymi.
 5. Strony wyłączają możliwość milczącego przyjęcia oferty lub wyrażenia w dowolnym zakresie dorozumianej zgody na złożoną ofertę.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Składanie następuje za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Modern Concrete pod adresem https://www.modernconcrete.pl/kontakt/ lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail dostępne na w/w stronie. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia przez Modern Concrete oświadczenia woli o akceptacji warunków realizacji zamówienia lub przyjęcia przez Kupującego propozycji złożonej przez Modern Concrete.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest ustalenie przez Strony technicznej specyfikacji zamawianego Towaru oraz terminów realizacji zamówienia i ceny. W braku odmiennych ustaleń Stron cena płatna będzie wraz z dostawą Towarów Kupującemu.
 3. Jeśli Strony ustalą, że do rozpoczęcia wykonywania umowy przez Modern Concrete niezbędna jest wpłata części wartości zamówienia na poczet kosztów jego realizacji, wpłata będzie miała charakter zadatku w znaczeniu przypisanym mu przez przepis art. 394 Kodeksu cywilnego, niezależnie od nazewnictwa użytego przez Strony do opisania tego świadczenia poza Regulaminem.
 4. Zamówienie powinno być złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami niniejszego regulaminu. Na życzenie Kupującego Modern Concrete dostarczy regulamin w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§ 3 Realizacja zamówień

 1. W ustalonym przez Strony terminie Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem własnego transportu Modern Concrete lub przy wykorzystaniu profesjonalnego przewoźnika. Koszty wynikające z realizacji takiej usługi są pokrywane przez Kupującego odpowiednio zgodnie z kalkulacją Modern Concrete lub cennikiem przewoźnika.
 2. Zamówienia są realizowane przez Modern Concrete wyłącznie na terytorium Polski. Dostawa i/lub montaż Towarów poza granicami Polski jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu indywidualnych warunków realizacji zamówienia.
 3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Modern Concrete na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia Towaru przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego, z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.
 4. Odbiór osobisty Towaru jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Modern Concrete.
 5. Przy odbiorze Towaru Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę w obecności osoby działającej w imieniu Modern Concrete lub przewoźnika pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w zamówieniu oraz pod kątem ewentualnych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczanego przez przewoźnika Towaru Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia pisemnego protokołu opisującego ewentualne ubytki lub uszkodzenia. Kupujący, który przystąpił do umowy z Modern Concrete w charakterze przedsiębiorcy, jest zobowiązany wykonać powyższe obowiązki pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia Towaru wobec Modern Concrete.

 § 4 Zapłata ceny

 1. Faktura VAT z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostanie wystawiona przez Modern Concrete i dostarczona Zleceniodawcy w terminie i na warunkach ustalonych przez Strony przy składaniu zamówienia (§2). Faktury i rachunki mogą być przez Modern Concrete wystawiane i doręczane w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.
 2. Za datę dokonania płatności Strony przyjmują datę uznania kwot na rachunku Modern Concrete.
 3. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności niezależne od Modern Concrete, a uzasadniające podwyższenie ceny towaru, w szczególności, lecz nie wyłącznie, polegające na podwyższeniu cła, wprowadzeniu dodatkowych opłat administracyjnych, bądź wprowadzeniu innych obciążeń publicznoprawnych, Strony będą traktować takie okoliczności jako nadzwyczajną zmianę stosunków, a Modern Concrete będzie uprawniona do podniesienia ceny zamówienia o wartość w/w opłat.
 4. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej Strony, Modern Concrete ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem Towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Modern Concrete przekroczy 7  dni, Modern Concrete może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego i nie będzie z tego tytułu ponosić odpowiedzialności za ewentualną szkodę.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 Modern Concrete jest odpowiedzialna wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rękojmi.
 2. Modern Concrete zastrzega, że Towar produkowany wg zamówienia Kupującego może odbiegać od wymiarów podanych przez Modern Concrete lub producenta nie więcej niż o 0,9%, co jest nieuniknionym elementem procesu produkcji Towaru. Towar może również być przedmiotem tzw. efektu łódkowania, tj. krawędziowania wywołującego efekt nierówności wklęsłych lub wypukłych, ale nieprzekraczającego 5mm Modern Concrete nie będzie ponosiło odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych Towaru w razie wystąpienia w/w efektów w wymiarze równym lub mniejszym niż wskazane parametry.
 3. Modern Concrete nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku, gdy wady Towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem lub zastosowaniem Towaru przez Kupującego. Modern Concrete dołącza do dostarczanego Towaru wszelkie niezbędne informacje i instrukcje dotyczące właściwego przechowywania i montażu Towaru (tj. KARTA PRODUKTU), których stosowanie jest niezbędne do zachowania przez Kupującego uprawnień wynikających z rękojmi.
 4. Kupujący nie  może powoływać się na wady towaru w przypadku stosowania przez siebie niewłaściwego procesu technologicznego, złego doboru Towarów i jego zakupu w stosunku do wymagań procesów i dokumentacji technicznej przewidzianej dla zamierzenia budowlanego.
 5. Odpowiedzialność Modern Concrete z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Modern Concrete.
 6. Modern Concrete nie ponosi także odpowiedzialności za działanie siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne do Modern Concrete i któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju lub za granicą, blokada przejść granicznych, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy eksportu lub importu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, Modern Concrete nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.
 7. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Modern Concrete odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. W żadnym wypadku Modern Concrete nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego korzyści.

 

 § 6 Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia wad Towaru Kupujący, który nie jest konsumentem, powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni, zgłosić ten fakt Modern Concrete na adres e-mail: biuro@modernconcrete.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Prusicka 24, 55-100 Trzebnica.
 2. W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego zgłoszenie powinno być dokonane przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej Modern Concrete i stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub przesłanego na życzenie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezależnie od powyższego, zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności Towaru, rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądanie Kupującego,
 • dane kontaktowe składającego reklamację.
  1. Modern Concrete w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne może prosić Kupującego o przedstawienie dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Odmowa udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia niezbędnych dokumentów będzie równoznaczna z cofnięciem reklamacji przez Kupującego.
  2. W przypadku Kupującego będącego konsumentem poniesiony koszt dostarczenia reklamowanego Towaru jest zwracany Kupującemu przez Modern Concrete, natomiast w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Kupujący. W przypadku stwierdzenia niezasadności reklamacji przez Kupującego niebędącego konsumentem wszelkie koszty związane z przesłaniem Towaru ponosi Kupujący. Jeżeli ze względu na rodzaj reklamowanego Towaru lub sposób jego zamontowania przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Modern Concrete w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  3. Jeśli w procesie reklamacyjnym niezbędna będzie weryfikacja sposobu przechowywania i montażu Towarów u Kupującego niebędącego konsumentem, a w następstwie wizyty przedstawicieli Modern Concrete u Kupującego stwierdzona zostanie niezasadność złożonej reklamacji, Modern Concrete może obciążyć Kupującego kosztami przejazdu i wynagrodzenia swoich przedstawicieli w związku z obługą reklamacji.

 

§ 7 Szczegółowe postanowienia dotyczące konsumentów

 1. Kupującemu, który jest konsumentem, a który dokonał zakupu Towarów niewymagających indywidualnego przygotowania do sprzedaży, tj. Towar nieprefabrykowany, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania wymaganego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: biuro@modernconcrete.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Prusicka 24, 55-100 Trzebnica
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone za pośrednictwem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Kupujący odstępujący od umowy w myśl powyższych postanowień ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Modern Concrete lub przekazać go osobie upoważnionej przez Modern Concrete do odbioru, chyba że Modern Concrete zaproponuje osobisty odbiór Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Prusicka 24, 55-100 Trzebnica.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Z uwagi na treść przepisu art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez Kupujących, którzy są konsumentami, lecz złożyli zamówienie na Towar wyprodukowany według przedstawionej przez nich specyfikacji lub służący zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Modern Concrete.
 2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życia dnia 01.01.2017 r.

 

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza reklamacji towarów Modern Concrete

 

Dane Kupującego:

1.     Imię i nazwisko:

 

2.     Adres do korespondencji:

 

3.     Adres e-mail:

 

 

 

………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………….

 

Dane zamówienia:

 

1.     Numer zamówienia

 

2.     Data zawarcia umowy

 

3.     Nr faktury lub paragonu, bądź innego dowodu zakupu

 

 

 

………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………….

 

Reklamowany Towar

 

1.     Opis towaru (model, symbol)

 

2.     Cena sprzedaży:

 

 

 

………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………….

 

Opis wad Towaru wraz z datą ich stwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żądanie Kupującego

 

 

 

 

Pozostałe uwagi

 

 

 

 

 

Data, miejscowość i podpis

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 [miejscowość, data]

[imię i nazwisko konsumenta]

[adres zamieszkania]

Modern Concrete sp. z o.o.

ul.Prusicka 24, 55-100 Trzebnica

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na podstawie zamówienia z dnia …………………….. nr …………………………………….. z Modern Concrete sp. z o.o.

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) na rachunek bankowym o nr ………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie proszę o odebranie …………………………………………………….. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

[podpis konsumenta]